Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych klientów związane jest z wymogami ustawowymi i umownymi.
2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Usługi przewozowo-transportowe FAST
3. Dane Kontaktowe: telefon 0048604059010, email: beata_jozwik@wp.pl
4. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
5. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
6. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania - udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zgodności żźdania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żźdanych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
7. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podstawa prawna umowy:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych.

Copyright by 2005-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie TOMBIT